facebook tracking

Contribe Göteborg seeking: Java Developer

Jobba med oss!

(For English scroll down…)

Contribe söker javautvecklare till systerbolaget Meliox AB (www.meliox.se).

Vi har just nu en stor efterfrågan på konsulttjänster från bla. fordonsföretagen i Göteborgsområdet. Vi söker därför Javautvecklare, helst med erfarenhet av fordonsindustrin och dess arbetssätt.

Att jobba hos oss är att tillhöra ett lösningsfokuserat och entreprenörsdrivet företag med stor ambition att växa inom nya spännande områden som tex IoT, dataanalys och AI-driven optimering. Vi drivs av att utveckla våra kunder inom främst svensk industri, fastighet och energibranschen. Det gör vi genom våra tjänster, produkter och projekt inom IT, oftast med fokus på uppkopplade lösningar och IoT.

Hos oss jobbar erfarna mjukvaruutvecklare som drivs av lust att utvecklas och göra skillnad. Fastän man är ute på uppdrag hos kund är alla en del av gemenskapen. De som vill, har möjlighet att vara med och påverka företagets utveckling, precis som vi påverkar våra kunders framtid genom att förenkla och förbättra den genom effektiva lösningar.

Meliox fokuserar på svensk industri, automotive, fastighet- och energibranschen. Just nu finns Meliox i Karlskrona och Göteborg men vi expanderar och planerar att etablera oss på fler orter.

Om rollen
I denna roll som javautvecklare kommer du att vara på konsultuppdrag ute hos våra kunder men samtidigt bli en del av vårt gäng. Ibland har vi projekt hos våra kunder där våra anställda jobbar ”in-house” i perioder för att sedan vara ute hos kunder på hel eller deltid i uppdrag.

Som konsult innebär det att du både får nya utmaningar genom nya uppdrag och på så sätt växer i din roll, men också i våra projektleveranser mot kund i samarbete med våra erfarna utvecklare på företaget. Oavsett vilket projekt eller kund man för tillfället jobbar med så hjälps vi åt och stöttar vi varandra i vår utveckling.

Vi erbjuder

På Meliox vet vi att en nöjd medarbetare är en inspirerande kollega! Vi är en engagerad arbetsgivare som uppskattar våra medarbetare och erbjuder en arbetsplats där utveckling och trivsel är högt prioriterat. Hos oss finns det ett bra förmånspaket och en positiv inställning till kompetensutveckling.

Vi är ett ungt, innovativt företag där du har stor möjlighet att påverka din egen, och vår gemensamma utveckling, de kommande åren. Vill du ha möjlighet att påverka snararare än att vara en i mängden, skall du komma ombord med oss. Tillsammans bygger vi ett grymt team som drivs av ny teknik, spännande utmaningar och delad kunskap.

Du har
relevant examen från högskola, universitet eller liknande med följande kvalifikationer:

 • Minst 2 års erfarenhet av systemutveckling i java
 • JavaEE (JSP / Servlets / WebServices)
 • JPA (EclipseLink / Hibernate / dropwizard)
 • Javascript
 • Eclipse / Netbeans
 • Docker
 • Git
 • DBMS (MySQL / Oracle / PostgreSQL)
 • JUnit
 • Jobbat i agila projekt, SCRUM
 • JIRA
 • Cloudösningar, t.ex. AWS, Azure, Google är meriterande
 • Erfarenhet av andra programspråk som tex. Python eller Scala är ett plus
 • Svenska i tal och skrift är en stor fördel

Vi ser gärna att du har en eller flera certifieringar inom relevanta miljöer.

Personliga egenskaper

 • Du tycker om att ha kundkontakt, har en god samarbets- och kommunikationsförmåga och är prestigelös samtidigt som du gärna tar ansvar både när du arbetar självständigt och i grupp.
 • Du är en teamspelare och villig att dela med dig av din kunskap till kollegor internt och i uppdraget.
 • Du har en positiv energi även när du ser utmaningar framför dig och tar gärna initiativ till förbättringar utifrån dina egna erfarenheter.
 • Du är strukturerad och sätter stort värde i att alltid leverera enligt överenskommelse och håller självklart det du lovar.

 

Vi ser fram emot din ansökan!
-------------------------------

Come join us!

Contribe is looking for java developer for our sister company Meliox AB (www.meliox.se).

Currently we have a great demand for consulting services from automotive companies in the Gothenburg area. We are therefore looking for Java developers, preferably with experience of the automotive industry and its working methods.

When working with us, you belong to a solution focused and entrepreneur driven company with great ambition to grow within new exciting areas such as IoT, data analysis and AI-driven optimization. We are driven by developing our customers primarily in the Swedish industry, real estate and the energy sector. We do this through our services, products and projects within IT, usually with a focus on connected solutions and IoT.

Our experienced software developers are driven by the desire to develop their skills and capabilities and make a real difference. Although you are on assignment at the customer site, everyone is part of the community. Those who want, have the opportunity to participate and influence the company's development, just as we affect our customers' future by simplifying and improving it through effective solutions.

Meliox is focusing on Swedish industry, automotive, real estate and the energy sector. Right now, Meliox is located in Karlskrona and Gothenburg, but we are expanding and are planning to establish offices in more locations.

About the role

In this role as a java developer, you will be performing consulting assignments at our customers sites but at the same time become a part of our team. Sometimes we have projects with our customers where our employees work "in-house" during periods, and then working on assignments at customers site, full or part-time.

As a consultant you get new challenges through new assignments and thus grow in your role. You will also have the opportunity to grow your skills within our customer projects in cooperation with our experienced developers within the company. Regardless of which project or customer you are currently working with, we help and support each other in our development.

We offer

At Meliox we know that a satisfied employee is an inspiring colleague! We are a committed employer who appreciates our employees and offers a workplace where development and well-being are a high priority. We can offer a good benefit package and good  competence development opportunities.

 We are a young, innovative company where you have great opportunity to influence your own, and our common development in the coming years. If you want to be able to influence, rather just be one in the crowd, you should come aboard with us. Together, we build an awsome team driven by new technology, exciting challenges and shared knowledge.

You have
a relevant degree from college, university or similar with the following qualifications:

 • At least 2 years experience in system development in java
 • JavaEE (JSP / Servlets / WebServices)
 • JPA (EclipseLink / Hibernate / dropwizard)
 • Javascript
 • Eclipse / Netbeans
 • Docker
 • Git
 • DBMS (MySQL / Oracle / PostgreSQL)
 • JUnit
 • Worked in agile projects, SCRUM
 • JIRA
 • Cloud solutions, e.g. AWS, Azure, Google is a merit
 • Experience with other programming languages such as eg. Python or Scala is a plus
 • Swedish language in written and spoken is a big plus

We would like you to have one or more certifications in relevant environments.

Personal characteristics

 • You enjoy customer engagement, have good collaborations- and communications skills and are prestigeless. At the same time you are happy to take on responsibility both when you work independently and in a group.
 • You are a team player and willing to share your knowledge with colleagues internally and in your assignments
 • You have a positive and energetic mindset even when you see challenges ahead of you and are happy to take initiatives for improvements based on your own experiences.
 • You are structured and put great value into always delivering on agreement and always keeping what you promise.

We look forward to receiving your application!

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Göteborg

Lindholmspiren 7
417 56 Göteborg Vägbeskrivning marie.vulpe@contribe.se

Varför jobba med oss?

När du hör ordet förmån, vad tänker DU på? Det som kanske först poppar upp är friskvård och träning eftersom det är den mest utnyttjade förmånen i Sverige men världen av förmåner är större än så. Hos oss på Contribe får du ta del av ett generöst förmånspaket genom Benify som innefattar allt ifrån barnpassning, matkassar, kollektivtrafik till ögonlaser, läkare online men naturligtvis även ett brett utbud av friskvård.

För att nämna några:

 • FRISKVÅRD

  Genom Benify kan vi erbjuda ett mycket stort utbud av friskvårdsleverantörer som du får rabatt hos. Bidraget från Contribe är på 3500 kr. I friskvård ingår inte bara träning utan även massage, hälsoappar, meditiation och mindfulness.

 • SUBVENTIONERAD LUNCH

  Genom Rikskuponger subventionerar Contribe din lunch vilket innebär att var tredje lunch är gratis. Du kan betala på ca 23000 restauranger och i Sveriges 4000 mataffärer.

 • PERSONALBIL

  Genom Contribe kan du leasa din bil. Du använder bilen som en privat bil med fasta månadskostnader där avskrivning, service, däck, försäkring och vägskatt ingår.

 • PENSION, FÖRSÄKRING OCH LÖNEVÄXLING

  Lifeplan är en oberoende och professionell pensionsrådgivningstjänst. De ger sina bästa råd baserade på vetenskap och hjälper dig att optimera dina fondval med rätt risknivå.

  Benify erbjuder även flertalet försäkringslösningar samt möjlighet till löneväxling.

Arbetsplats och kultur

På Contribe arbetar vi för att skapa en familjär Tribe-känsla. Vi har inte som mål att bygga stora kontor med ett femtiotal konsulter, istället satsar vi på mindre kontor med upp till 20-25 kollegor. Hellre öppnar vi fler mindre kontor!

Vi vill att våra konsulter ska känna sig sedda, betydelsefulla och vara ett starkt team. Vi träffas ofta kring olika typer av aktiviteter. Du tillhör din Tribe där alla brinner för samma område oavsett om det är java, .net, webb eller test. Tillsammans bygger ni en stark och kompetent Tribe där ni enkelt kan ställa frågor och få stöttning av varandra.

Jobbar du redan på Contribe?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@contribe.se
 • Agneta Abrahamsson
 • Andreas Engman
 • Angelica Wianto
 • Björn Andersson Ahlstrand
 • Christer Masmanidis
 • Daniel Hansson
 • Ewa Holgersson
 • Johan Håkansson
 • Lampros Dragomoiris
 • Marjus Nielssen
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor